ขั้นตอนการรับ Password
- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- เจ้าหน้าที่จะส่ง Password ไปทางอีเมลล์ ภายใน 24 ชม.
*หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลล์ภายใน 24 ชม. กรุณากรอกอีเมลล์ใหม่หรือสำรองอีเมลล์อื่น